Felhasználási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Asztma-LÉT Egyesület (székhely: 3143, Mátranovák, Köztársaság út 27., adószám: 19350530-1-12), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: www.asz.hu

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Asztma-LÉT Egyesület
A szolgáltató székhelye: 3143, Mátranovák, Köztársaság út 27.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: asztmaletegyesulet@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 2290
Adószáma: 19350530-1-12
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Balassagyarmati Törvényszék
Telefonszámai: 05301370383
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Személyes adatok

GDPR 4 cikk 1 bek.-e alapján személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Fentiek alapján személyes adat minden, Önnel kapcsolatba hozható olyan adat, melyből az Ön személyére lehet következtetni. Ide tartozik például az Ön neve, e-mail-címe, vásárlási szokásai vagy felhasználói magatartása az elektronikus médiumok használata során.
A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. A vállalat a statisztikákat üzleti folyamatainak, valamint termékválasztékának és teljesítményének folyamatos optimalizálására használja fel.
 Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása:
Megrendelésleadása, név, lakcím, telefonszám.
 

Megrendelés visszaigazolása e-mailen. 

A termékek és a postaköltség összegéről küldött tájékoztató kiküldése után érkező átutalást követően:

Megrendelés elkészíttetése, összekészítése, csomagolása, postára adása a megrendelés leadásától számított 1 héten belül. 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek:

Amennyiben probléma merül fel a kapott termékkel kapcsolatban, azt a termék visszaküldése, és annak ellenőrzése után, jogos reklamáció esetén új termékkel pótoljuk. Pénzvisszafizetési lehetőség nincs. Megrendelés 3 napon belüli törlése lehetséges.

1.11. Fizetési lehetőségek:
A megrendelt termékek postai feladása csak és kizárólag előre átutalás után történik. Jelenleg az MPL szállítási lehetőségei, árai állnak rendelkezésre.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása azonnal történik. 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított  7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:

A Felhasználó elállási jogával abban az esetben élhet, ha a megrendelésének leadása után 3 napon belül indokolt és bizonxízott oka van a megrendeléstől való elállásra. 

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre hónap garanciát vállalunk. Probléma esetén értesíteni kell az Asztma-LÉT Egyesület elnökét vagy e-mailen (asztmaletegyesulet@gmail.com) vagy személyesen vagy telefonon (06301370383), illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik.
Panasz esetén kérjük, forduljon a 3143, Mátranovák, Köztársaság út 27.  címhez. Joga van továbbá ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság járjon el személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben úgy érzi, hogy valamely jogát megsértettük.
Magyarországon felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefonszám: +36 30-683-5969, fax: +36 1-391-1410

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el